سالار عقیلی
تک آهنگ » سالار عقیلی » پرده در پرده
۲۷ فروردین ۹۶

دانلود آهنگ پرده در پرده از سالار عقیلی

سالار عقیلی - پرده در پرده

دانلود آهنگ پرده در پرده از سالار عقیلی
اي پرده در پرده بنگر که چه ها کردي

دل بردي و جان بردي اين جا چه رها کردي

اين جا چه رها کردي

اي پرده در پرده بنگر که چه ها کردي

دل بردي و جان بردي اين جا چه رها کردي

اين جا چه رها کردي

اي برده هوس ها را بشکسته قفس ها را

مرغ دل ما خستي پس قصد هوا کردي

اين جا چه رها کردي

گر قصد هوا کردي ور عزم جفا کردي

گر قصد هوا کردي ور عزم جفا کردي

کو زهره که تا گويم اي دوست چرا کردي

خورشید جهانی تو سلطان شهانی تو

خورشید جهانی تو سلطان شهانی تو

بی هوشی جانی تو گیرم که جفا کردی

اي پرده در پرده بنگر که چه ها کردي

دل بردي و جان بردي اين جا چه رها کردي

اين جا چه رها کردي

ای یار خطا کردی با یار دگر رفتی

ای یار خطا کردی با یار دگر رفتی

از کار خود افتادی در کار دگر رفتی

از کار خود افتادی در کار دگر رفتی

صد بار فسون کردم خار از تو برون کردم

صد بار فسون کردم خار از تو برون کردم

گلزار ندانستی در خار دگر رفتی

صد بار ببخشودم بر توبه تو بنمودم

ای خویش پسندیده این بار دگر رفتی
Copyright © 2016 - 2017 . Allright Reserved By 98Ava - Designed and Developed By Tasnim