حجت اشرف زاده
تک آهنگ » حجت اشرف زاده » ضربه دوازدهم

دانلود آهنگ ضربه دوازدهم از حجت اشرف زاده

حجت اشرف زاده - ضربه دوازدهم

دانلود آهنگ ضربه دوازدهم از حجت اشرف زاده
موجش فلکی است کز بلندی معیار عیار آسمان است

صحنش حرمی که در حریمش از سایه و آفتاب امان است

خون روی کاشی های آبی خون خون دیده ی آیینه ها گلگون

سرخ میدرخشد آفتابی سرخ سرخ رنگ کاشی های آبی سرخ

خون گوشه گوشه اشک و آتش خون حوض مسجد موج موجش خون

اسم آزادی میرسد با حکم تیر از راه شب هنگام

می نهد تاریخ را بر سینه ی دیوار رو به روی جوخه ی اعدام

خون گوشه گوشه اشک و آتش خون شب دیده ی دریا و هامون خون

پایماله چکمه ی طوفان غنچه های چادر مادر

آه بال خونین کبوتر ها پرستو ها آه آهو ها آه آهو ها
Copyright © 2016 - 2017 . Allright Reserved By 98Ava - Designed and Developed By Tasnim